کوتوله (7)

 

سایه‌اش

   در دم‌دمای غروب

    فریاد برآورد:

ما بلند قامتان جاودانه‌ی تاریخـ....

هنوز پژواک صدایش نمرده بود

     که خورشید غروب کرد

 

               م - راهی

نقل از :دولنده